Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > OSIC > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Osrednji specializirani informacijski centri
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 7. in 10. člena Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05 in 97/05), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2006 – 2008 št. 6037-21/2006. z dne 15.05.2006 ter Metodologije za ocenjevanje prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov z dne 08.05.2006, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2006 - 2008

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2006 - 2008 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih nalog:
  • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja
  • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
  • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
  • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
  • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
  • sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI,
  • vrednotenje kakovosti bibliografskih zapisov z vidika vsebinske obdelave, ki jih kreirajo posamezne knjižnice,
  • sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi informacijskimi sistemi s svojega strokovnega področja, z namenom vključevanja bibliografskih podatkov o slovenski znanstveni produkciji v navedene sisteme oz. baze podatkov,
  • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.
    
 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
  Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna oseba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpoljuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS.

  Prijavitelj:
  • lahko opravlja naloge iz 2. točke tega javnega razpisa kot samostojna pravna oseba ali kot organizacijska enota prijavitelja, ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
  • mora zagotavljati ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj magisterij, biti v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden;
  • mora zagotavljati angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji in ekspertov za sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI;
  • mora imeti ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa je 70.000.000,00 SIT oz. 292.104,82 EUR (preračunano po paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT) letno.

  Obseg sredstev po posameznih vedah je:
   
OSIC Bibliografije raziskovalcev* Splošni geslovnik* Druge naloge* Skupaj* % letnih sredstev Vrednost v SIT Vrednost v EUR
za naravoslovje 0,80 0,15 0,15 1,10 17,0 11.900.000 49.657,82
za tehniko 0,65 0,20 0,15 1,00 15,4 10.780.000 44.984,14
za medicino 0,35 0,15 0,15 0,65 10,0 7.000.000 29.210,48
za biotehniko 0,20 0,20 0,15 0,55 8,5 5.950.000 24.828,91
za družboslovje 1,25 0,50 0,15 1,90 29,1 20.370.000 85.002,50
za humanistiko 0,90 0,35 0,15 1,30 20, 14.000.000 58.420,96
4,15 1,55 0,9 6,50 100,0 70.000.000 292.104,8

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

 1. Obdobje sofinanciranja:
  Izvajanje nalog in sofinanciranje za obdobje 2006 – 2008 se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
   
 2. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami
  Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani naslednji kriteriji in merila:
  • usposobljenost OSIC-ev za opravljanje nalog,
  • dosedanja kakovost programa dela in razvoja OSIC-a in
  • infrastrukturni pogoji za opravljanje nalog.

Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nalog osrednjih specializiranih informacijskih centrov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje nalog in boljše pogoje dela OSIC-a.

 1. Prijava na javni razpis
  Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen prijavni obrazec z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije).
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Pisne prijave v treh izvodih morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana najkasneje do vključno ponedeljka, dne 19. junija 2006 do 12. ure.
  2. Opremljenost prijave:
   Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
   • na prednji strani: vidna označba "Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje nalog OSIC« in naslov ARRS,
   • na zadnji strani: naslov prijavitelja
  3. V postopku izbora bo ARRS obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila (popolna prijava) in ki bodo oddane v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava).

Nepravočasnih in nepopolnih prijav ARRS ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
 

 1. Odpiranje prijav
  Odpiranje prijav bo v sredo, dne 21.06.2006, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene prijave.
   
 2. Obveščanje o izboru
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik, med 8.30 in 15. uro, do vključno 16.06.2006, in med 8.30 in 10. uro, dne 19.06.2006, v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
   
 4. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri gospe Marici Žvar osebno ali po telefonu (01) 400 5942, vsak delavnik med 9. in 13. uro ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.

 

Dr. Franci Demšar
DIREKTOR

Datum: 26.05.2006
Številka: 630-21/2006

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 57/2006, z dne 02.06.2006.

Priloge:

 

Stran ureja: Stojan Pečlin Zadnja sprememba: 04.10.2006
Datum: 02.06.2006