Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 27.03.2009. Od 28.03.2009 velja nov pravilnik.
 


 

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-16/2004/2 z dne 20.12.2004 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 27.12.2004 sprejel

Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme - v veljavi do 27.03.2009
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in metodologijo izbiranja prijav za subvencioniranje nakupov raziskovalne, informacijske in komunikacijske opreme (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna oprema), izvajanje in spremljanje nakupov ter obveščanje o rezultatih izvajanja subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme.

Postopek obravnavanja prijav za subvencioniranje poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.
 

2. člen

Javna agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) subvencionira nakup raziskovalne opreme na podlagi javnega razpisa in z neposredno dodelitvijo sredstev organizacijam informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih izvajanje infrastrukturne dejavnosti je podpora raziskovalni dejavnosti, s katero se uresničuje Nacionalni raziskovalni in razvojni program.
 

3. člen

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

4. člen

Subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme obsega nakupe enot, katerih nabavna vrednost enote na dan objave javnega razpisa presega 10.000 EUR v tolarski protivrednosti.

Subvencija za nakup raziskovalne opreme lahko znaša največ 75% nabavne vrednosti na enoto raziskovalne opreme.
 

5. člen

Direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) pooblasti javnega uslužbenca, ki je na agenciji zadolžen za področje subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) in pooblaščen za vodenje postopka izbiranja prijav in spremljanje izvajanja subvencioniranja nakupa raziskovalne opreme.
 

II. JAVNI RAZPIS

6. člen

Agencija objavi javni razpis za izbor prijav za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

7. člen

Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij v agenciji.
 

8. člen

Javni razpis vsebuje:

 1. naziv in naslov agencije;
 2. pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa;
 3. predmet javnega razpisa;
 4. okvirna sredstva, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
 5. določilo o upravičencih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati;
 6. cilje subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme;
 7. obliko, rok in način oddaje prijave (datum, naslov);
 8. merila za izbiro prijav za subvencioniranje nakupov;
 9. višino sredstev, do katere bo agencija subvencionirala nakupe enot raziskovalne opreme iz proračunskih sredstev;
 10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri prijaviteljev za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme.
 11. kraj, čas in ime osebe, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
   

9. člen

Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 1. prijavni obrazec ;
 2. izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev (najmanj 25 % nabavne vrednosti);
 3. opis funkcionalnih lastnosti potrebne raziskovalne opreme;
 4. tehnične podatke o potrebni raziskovalni opremi;
 5. utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvojnih ciljev raziskovalnih področij;
 6. strokovno mnenje o primernosti in ustreznosti potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, življenja in premoženja;
 7. strokovno mnenje o izboru potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika ter z vidika sodobnosti;
 8. seznam projektov oziroma programov, katerih izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo (tudi projekti in programi, ki se izvajajo izven prijavitelja);
 9. podatke o sodelovanju v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
 10. reference prijavitelja in raziskovalne skupine, ki so relevantne za utemeljenost oziroma prioriteto nakupa raziskovalne opreme;
 11. podpis pooblaščene osebe prijavitelja, vodje raziskovalne skupine in odgovorne osebe za raziskovalno opremo, ki jo določi predlagatelj;
 12. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
 13. navedbo vrste meril, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
 14. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

Podatki se predložijo na obrazcih in dokazilih, določenih z razpisno dokumentacijo.
 

10. člen

Postopek odpiranja prijav vodi komisija za odpiranje prijav, ki jo imenuje direktor.

Predsednik komisije za odpiranje prijav je uradna oseba agencije. Poleg predsednika ima komisija za odpiranje prijav še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vodenje postopka javnega razpisa.
 

11. člen

V postopku za izbiranje predlogov za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke in dokazila, in prispejo na agencijo v roku, določenem v javnem razpisu.
 

12. člen

Prijavni obrazec izpolni prijavitelj v treh izvodih, druge obrazce razpisne dokumentacije pa v enem izvodu.
 

13. člen

Sprejem prijave na javni razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.

Če komisija za odpiranje prijav ugotovi, da je potrebno prijavo na javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti prijavitelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v roku 14 dni in opozori na posledice, če le-teh ne bo pravočasno odpravil.

Če prijavitelj v določenem roku od prejema poziva za dopolnitev prijave pomanjkljivosti ne odpravi se prijava zavrže.
 

14. člen

O predlogih za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki iz prijavnega obrazca. Seznam podpiše komisija za odpiranje prijav in je javen.
 

15. člen

Komisija za raziskovalno infrastrukturo (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo opredeljuje Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti ter je imenovana na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 123/03) vodi evalvacijski postopek s sodelovanjem nacionalnih koordinatorjev in znanstveno raziskovalnih svetov po posameznih področjih.
 

16. člen

Ko komisija za odpiranje prijav ugotovi, da prijave na javni razpis vsebujejo vse zahtevane podatke, jih posreduje strokovni komisiji.

Predsednik strokovne komisije prijave posreduje nacionalnim koordinatorjem v oceno in pripravo predloga za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme.
 

III. POSTOPEK IN MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE

17. člen

Nacionalni koordinatorji ocenijo prijave na javni razpis ter oblikujejo predloge za subvencioniranje raziskovalne opreme najkasneje v 30 dneh od dneva prejema dokumentacije.

Nacionalni koordinatorji izdelajo ocene in predloge na ocenjevalnem listu, ki je določen v razpisni dokumentaciji.

Če nacionalni koordinator meni, da bi pridobitev dodatnih strokovnih mnenj bistveno prispevala h kakovosti ocene ali oblikovanju predlogov, predlaga to strokovni komisiji v odobritev.
 

18. člen

Na podlagi predlogov nacionalnih koordinatorjev za subvencioniranje raziskovalne opreme (v nadaljevanju: predlogi) strokovna komisija razvrsti predloge po znanstvenih vedah in jih posreduje znanstveno-raziskovalnim svetom za posamezno področje.
 

19. člen

Znanstveno-raziskovalni sveti ved na podlagi ocen nacionalnih koordinatorjev, predlogov strokovne komisije ter meril, določenih s tem pravilnikom, pripravijo področne prednostne sezname. Področni prednostni seznam podpiše koordinator znanstveno-raziskovalnega sveta vede.

Področne prednostne sezname oblikujejo znanstveno-raziskovalni sveti ved najkasneje v 30 dneh od dneva prejema dokumentacije.
 

20. člen

Pogoji, kriteriji in merila, ki se uporabljajo za določitev področnega prednostnega seznama so:

 1. vključenost opreme v tekoče programe, projekte ter raziskovalno infrastrukturo;
 2. reference (znanstveno-raziskovalni in raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter raziskovalne skupine;
 3. sodelovanje v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
 4. pomen nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja;
 5. pomen opreme za infrastrukturo ožjega raziskovalnega področja ali več področij;
 6. pomen raziskovalne opreme za uvajanje sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo;
 7. primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, zdravja, življenja in premoženja;
 8. primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika;
 9. združljivost ter vključljivost raziskovalne opreme v obstoječo raziskovalno infrastrukturo;
 10. predvidena zasedenost raziskovalne opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost;
 11. delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme; 12. pomen raziskovalne opreme za politiko razvoja znanstvenih področij oziroma ved v Republiki Sloveniji.

Vrstni red pogojev, kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete.
 

21. člen

Strokovna komisija na podlagi področnih prednostnih seznamov pripravi predlog skupnega prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme najkasneje v 30 dneh od dneva prejema dokumentacije.

Pri pripravi predloga skupnega prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme upošteva izhodišča Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih posameznih delov in letnih aktov o znanstveni in tehnološki politiki.

Predlog končnega prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme podpiše predsednik strokovne komisije.

Sestavni del predloga skupnega končnega prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme so tudi vsi predlogi za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme, katere nabavna vrednost presega 150.000 € v tolarski protivrednosti na dan javnega razpisa. Te predloge strokovna komisija po izvedenem ocenjevalnem postopku posebej obravnava tako, da na svojo sejo pozove predstavnika prijavitelja, da v prisotnosti članov strokovne komisije dodatno utemelji razloge za uvrstitev prijave v predlog skupnega prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme.
 

22. člen

Strokovna komisija na podlagi pogojev, kriterijev in meril iz 20. člena tega pravilnika pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (v nadaljevanju: predlog).

Predlog podpiše predsednik strokovne komisije.

Direktor predlog prednostnega seznama za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme posreduje upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

Upravni odbor pri odločitvi upošteva politiko na področju raziskovalne dejavnosti in prioritete, določene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.
 

23. člen

Agencija, v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.

Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno sofinanciranje, vsebuje tudi podatke o predmetu sofinanciranju in višini sredstev ter poziv k sklenitvi pogodbe.

Prijavitelj se ima pravico seznaniti z ocenami.
 

24. člen

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti pritožbo. Prijavitelj mora v pritožbi opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.

Predmet pritožbe ne morejo biti kriteriji, pogoji in merila za ocenjevanje.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
 

25. člen

Direktor agencije imenuje komisijo, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi.

Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru.

Upravni odbor agencije odloči o pritožbi s sklepom v 30 dneh od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka tega člena.

Odločitev je dokončna.

Seznam subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme se objavi tudi na spletni strani agencije.
 

IV. POGODBA O SUBVENCIONIRANJU NAKUPA RAZISKOVALNE OPREME

26. člen

Za izvedbo izbranih predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme, uvrščenih na prednostni seznam subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme, sklene agencija s prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: sopogodbenikom) pogodbo o subvencioniranju nakupov raziskovalne opreme.
 

27. člen

Predlog pogodbe pošlje agencija sopogodbeniku v podpis.

Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije mora sopogodbenik vrniti agenciji najkasneje v 30 dneh po njihovem prejemu.
 

28. člen

Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena ali, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije uskladiti oziroma dopolniti, le-ta obvesti sopogodbenika o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih v roku 15 dni odpravi oziroma dopolni.
 

29. člen

Če sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev pogodbene dokumentacije, ne odpravi pomanjkljivosti, agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v osmih dneh obvesti sopogodbenika.
 

30. člen

Sopogodbenik jamči za verodostojnost podatkov v pogodbeni dokumentaciji.

V primeru, da sopogodbenik predloži neresnične podatke, ga uradna oseba pozove, da predloži resnične podatke in poda pojasnilo zakaj so v pogodbeni dokumentaciji navedeni neresnični podatki.

Če sopogodbenik ne sporoči novih podatkov in ne pojasni zakaj je predložil neresnične podatke, ali če se ugotovi, da je z navedbo neresničnih podatkov hotel prikazati oziroma predrugačiti dejansko stanje, lahko agencije odstopi od sklenitve pogodbe oziroma razdre pogodbo, če je bila ta že sklenjena.
 

31. člen

Agencija spremlja in nadzoruje izvajanje nabave raziskovalne opreme v vseh fazah poteka nakupa raziskovalne opreme.

Postopek in način spremljanja poteka nakupa in izvajanja nadzora nakupa raziskovalne opreme se določi s pogodbo.
 

32. člen

Za redno poročanje o izvajanju in subvencioniranju nakupa raziskovalne opreme v skladu s pogodbo je odgovoren sopogodbenik in njegova odgovorna oseba za raziskovalno opremo.

Sopogodbenik izdela in dostavi uradni osebi poročilo o zaključku nakupov raziskovalne opreme, poročila o montaži oziroma vzpostavitvi delovanja ter poročila o vzpostavitvi knjigovodske evidence.

Poročila podpišeta pooblaščena oseba sopogodbenika in njegova odgovorna oseba za raziskovalno opremo. Poročila predloži sopogodbenik takoj po zaključku posamezne faze, na katero se posamezno poročilo nanaša. S pogodbo se lahko določi dostava delnih poročil ali situacij.
 

33. člen

V primeru, da agencija ugotovi, da se sredstva za subvencioniranje nakupa raziskovane opreme iz pogodbe uporabljajo nenamensko, ali da pride do izpada sredstev sopogodbenika, oziroma če nastopijo okoliščine, ki onemogočajo nadaljnjo izvedbo nakupa raziskovalne opreme, lahko direktor prekine subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme oziroma odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 

V. GOSPODARJENJE Z RAZISKOVALNO OPREMO

34. člen

Sopogodbenik zagotavlja nemoteno delovanje raziskovalne opreme ter ravna z njo kot dober gospodar. Odtujevanje te opreme je možno le s soglasjem ustanovitelja javnega zavoda po postopkih, ki jih določajo predpisi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države.

Sopogodbenik je dolžan nuditi zmogljivosti ter storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko se zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov in/ali projektov (so)financiranih s sredstvi državnega proračuna.
 

35. člen

S pogodbo o subvencioniranju nakupa raziskovalne opreme se uredijo tudi druge medsebojne materialne pravice in obveznosti, predvsem pa: izkoriščanje raziskovalne opreme, pogoji za uporabo raziskovalne opreme, poročanje o delovanju, uporabljenosti in izkoriščenosti ter meril in elementov za oblikovanje cen storitev izvajanih s to raziskovalno opremo.
 

36. člen

Sopogodbenik je dolžan zagotoviti vključitev raziskovalne opreme v izvajanje programov in projektov ter zagotoviti, da se raziskovalna oprema subvencionirana po tem pravilniku knjigovodsko evidentira kot osnovno sredstvo pri sopogodbeniku.
 

37. člen

Za posamezno vrsto raziskovalne opreme je sopogodbenik na poziv agencije dolžan najkasneje do 31. januarja tekočega leta podati letno poročilo za preteklo leto o zasedenosti, izkoriščenosti, vzdrževanju, subvencionirane raziskovalne opreme. Sopogodbenik še pet let po datumu vzpostavitve knjigovodske evidence vsako leto dostavi letno poročilo, če to s pogodbo ni določeno drugače.

Vsebino ter obseg poročila predpiše direktor agencije.
 

VI. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN UPORABNIKOV

38. člen

Agencija obvešča javnost in uporabnike o nakupih, uporabljenosti ter izkoriščenosti raziskovalne opreme v glasilih, sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.
 

39. člen

Sopogodbenik nakupa raziskovalne opreme je dolžan pri objavljanju svojih rezultatov oziroma pri drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so navedeni rezultati nastali na raziskovalni opremi, ki je bila subvencionirana s strani agencije iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija.
 

VII. KONČNI DOLOČBI

40. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 14/94 in 54/01).
 

41. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 011-01-12/2005/1
Ljubljana, dne 27.12.2004
EVA: 2004-1647-0010

prof. dr. Niko Toš 
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.