Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Raziskovalna oprema > Normativni akti
Raziskovalna infrastruktura
Raziskovalna oprema
Normativni akti
      

Na podlagi 6. odstavka 122. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel

Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme

1. člen

S tem navodilom Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) ureja način izračuna lastne cene za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme za uporabnike, način obveščanja o razpoložljivosti opreme in poročanja o dejanski uporabi raziskovalne opreme, katere nakup je sofinancirala agencija iz sredstev državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: sredstva agencije) in je v uporabi v raziskovalnih organizacijah.

Določila tega navodila se nanašajo na opremo z nabavno vrednostjo najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

2. člen

Pri oblikovanju lastne cene uporabe raziskovalne opreme, katere nakup je sofinanciran iz sredstev agencije, raziskovalne organizacije upoštevajo stroške amortizacije raziskovalne opreme, stroške materiala in storitev za vzdrževanje opreme in pripadajoče stroške dela skladno s predpisi s področja plačnega sistema javnega sektorja.

Raziskovalna organizacija pri oblikovanju cene za uporabo raziskovalne opreme uporabnikom ne sme obračunati tistega dela stroškov, ki je financiran iz sredstev agencije za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov. To se odraža v ceni za uporabo te raziskovalne opreme, ki je nižja ali enaka lastni ceni uporabe raziskovalne opreme.

Raziskovalna organizacija mora pri izračunu stroškov amortizacije v strukturi cene za uporabo raziskovalne opreme upoštevati fiksne stroške amortizacije ob zagonu raziskovalne opreme, pri čemer uporabnikom ne sme obračunati tistega dela amortizacije, ki je financiran iz sredstev agencije za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov.

Raziskovalna organizacija mora pri izračunu stroškov dela in materialnih stroškov v strukturi cene za uporabo raziskovalne opreme upoštevati stroške, ki se nanašajo na samostojno uporabo raziskovalne opreme, ki je v uporabi izučenih uporabnikov in dejanske materialne stroške za uporabo raziskovalne opreme.

Če je za delo na raziskovalni opremi potreben operater raziskovalne opreme, se pri ceni za uporabo raziskovalne opreme dodatno obračunajo tudi stroški dela operaterja, kar mora biti jasno računovodsko vodeno pri raziskovalni organizaciji.

Agencija in uporabniki lahko raziskovalno organizacijo zaprosijo za dodatne obrazložitve oziroma specifikacije stroškov, obračunanih v ceni za uporabo raziskovalne opreme.

3. člen

Kriterij 100% stopnje izkoriščenosti raziskovalne opreme predstavlja uporaba raziskovalne opreme 8 ur na delovni dan, pri čemer se upošteva tudi čas, potreben za servisiranje, validiranje in kalibriranje opreme.

4. člen

Uporabnikom mora biti omogočen dostop do vse opreme v najkrajšem možnem roku, pri čemer pomemben element predstavlja izkoriščenost raziskovalne opreme glede na naravo raziskovalne dejavnosti oziroma specifike določene raziskovalne opreme.

Raziskovalne organizacije morajo za vsako raziskovalno opremo voditi evidenčno knjigo uporabe.

5. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne agenciji mesečno oziroma ob spremembah poročati o uporabi in izkoriščenosti raziskovalne opreme, ceni za uporabo raziskovalne opreme, o strukturi lastne cene uporabe raziskovalne opreme ter o ostalih elementih, navedenih v prilogi, ki je sestavni del tega navodila, na način, kot je določen s tem navodilom.

Za poročanje je odgovoren vodja raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, v okviru katerega je raziskovalna organizacija prijavila raziskovalno opremo v postopku javnega razpisa oziroma ga določi raziskovalna organizacija.

6. člen

O podatkih iz prvega odstavka 5. člena raziskovalne organizacije poročajo na obrazcu, pri čemer so elementi vsebine tega obrazca opredeljeni v prilogi tega navodila.

7. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne raziskovalno opremo, katere nakup je bil sofinanciran iz sredstev agencije, predstaviti na svoji spletni strani ter obveščati javnost o razpoložljivosti (pogoji dostopa) in ceni za uporabo raziskovalne opreme na svojih spletnih straneh skladno z elementi, ki so razvidni iz priloge tega navodila.

8. člen

Agencija na svojih spletnih straneh mesečno objavlja podatke iz prvega odstavka 5. člena tega navodila, v bazi Sicris (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) pa so objavljeni naslednji podatki, ki so posodobljeni najmanj enkrat letno:

  • šifra in naziv raziskovalne organizacije,
  • šifra raziskovalnega/infrastrukturnega programa,
  • ime skrbnika raziskovalne opreme,
  • naziv raziskovalne opreme,
  • leto nabave,
  • nabavna vrednost v EUR,
  • vir sofinanciranja iz javnih sredstev (paket ARRS z zaporedno številko nakupa oziroma drugi javni viri SLO ali EU),
  • opis postopka dostopa do opreme (čas; največ 5 stavkov),
  • namembnost opreme in dodatne informacije.

9. člen

Podatki o raziskovalni opremi, katere nakup je sofinancirala agencija, morajo biti v poročilu raziskovalne organizacije prilagojeni vsem elementom iz priloge tega navodila najkasneje do 31.1.2013.

10. člen

Z dnem veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme št. 007-11/2010-1.

11. člen

To navodilo sprejme direktor agencije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

Številka: 007-8/2012
Datum: 30. oktober 2012

Dr. Franci Demšar
direktor ARRS
 

Priloga:

 

Navodilo je na spletni strani agencije objavljeno dne 8. 11. 2012.

Stran ureja: Špresa Neziri Zadnja sprememba: 21.01.2013
Datum: 08.11.2012