Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Metodologija za ocenjevanje prijav izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 13)
 

Prijave, prispele na javni razpis za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 13), ocenjuje Strokovno telo za raziskovalno opremo na podlagi Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05), Strokovno telo za raziskovalno opremo v skladu z Aktom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost imenuje Znanstveni svet agencije in je sestavljena iz 6 članov: predsednika, namestnika predsednika in 4 članov. Strokovno telo imenuje 18 recenzentov za vsako vedo po tri (2 znanstvena in 1 strokovni).

Sestav Strokovnega telesa za raziskovalno opremo in recenzenti so imenovani za izvedbo Javnega razpisa o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Paket 13) oziroma za izvedbo ocenjevalnega postopka v skladu z določili Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti z dne 13.4.2006. Seznam recenzentov bo objavljen konec leta 2006 skupaj z recenzenti za ostale javne razpise. Sestava Strokovnega telesa za raziskovalno opremo je objavljena ob objavi javnega razpisa. Recenzenti točkujejo posamezno prijavo za raziskovalno opremo na podlagi spodaj opredeljenih meril.

Merila za dodelitev sredstev

 

z. št. k/m Merila Možno število točk
1 USKLAJENOST VLOGE Z USMERITVAMI MVZT 8
 
 • zelo velika do
8
 
 • velika do
6
 
 • srednje velika do
4
 
 • majhna do
2
 
 • ni vključena
0
2 VKLJUČENOST OPREME V TEKOČE PROGRAME, PROJEKTE TER RAZISKOVALNO INFRASTRUKTURO 5
 
 • velika do
5
 
 • srednje velika do
3
 
 • majhna do
1
 
 • ni vključena
0
3 REFERENCE PRIJAVITELJA TER RAZISKOVALNE SKUPINE 5
 
 • visoke (ima že objavljena znanstvena dela oz. večje število znan. člankov v vrhunski znan. delih in periodiki z impakt faktorjem nad 0,8 oz. v revijah, ki jim stroka priznava mednarodno veljavo)
5
 
 • srednje (ima objavljeno večje število znan. člankov v tuji in domači znan. periodiki) do
4
 
 • nižje (ima objavljeno manjše število znan. člankov v tuji in domači znan. periodiki) do
2
 
 • brez znan. člankov v tuji in domači znan. periodiki
0
4 SODELOVANJE V EVROPSKIH ALI MEDNARODNIH PROJEKTIH ALI PROGRAMIH OZIROMA V DRUGIH OBLIKAH MEDNARODNEGA SODELOVANJA 5
 
 • dokumentirano financirano iz tujine (od 3 do 5)
5
 
 • dokumentirano financirano iz slovenskih virov (od 1 do 3)
3
 
 • dokumentirano sodelovanje
1
 
 • ni mednarodnega ali evropskega sodelovanja
0
5 POMEN RAZISKOVALNE OPREME ZA UVAJANJE SODOBNIH TEHNOLOGIJ V RS IN EDINSTVENOST OPREME 5
 
 • zelo velika do
5
 
 • velika do
3
 
 • majhna
1
 
 • zelo majhna
0
6 PRIMERNOST IN USTREZNOST POTREBNE RAZISKOVALNE OPREME Z VIDIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 3
 
 • velika do
3
 
 • srednje velika
1
 
 • majhna
0
7 ZDRUŽLJIVOST TER VKLJUČLJIVOST RAZISKOVALNE OPREME V OBSTOJEČO RAZISKOVALNO INFRASTRUKTURO, RACIONALNA UPORABA OBSTOJEČE OPREME 3
 
 • velika do
3
 
 • srednje velika
1
 
 • majhna
0
8 DELEŽ LASTNE UDELEŽBE ZA NAKUP RAZISKOVALNE OPREME (glede na nabavno vrednost kot celote) 3
  zelo velik (več kot 0,70 nabavne vrednosti) 3
  srednje velik (več kot 0,60 in manj kot vključno 0,70 nabavne vrednosti) 2
  majhen (več kot 0,50 in manj kot vključno 0,60 nabavne vrednosti) 1
  minimalen (0,50 nabavne vrednosti) 0
9 DODATNE TOČKE S POSEBNO PISNO UTEMELJITVIJO RECENZENTA (DO 3) 3
  SKUPAJ 40
 1. Prijave ocenjujejo recenzenti. Vsako prijavo, ki se nanaša na eno vedo ocenita po dva recenzenta (znanstveni in strokovni), skupna ocena za posamezno prijavo se šteje kot povprečna ocena dveh recenzentov. Prijava, ki doseže višje število točk znotraj vede ima prednost pred prijavo, ki doseže nižje število točk. V primeru, da se posamezne prijave z dvema ocenama razlikujeta za več kot 20%, tako prijavo ponovno oceni tretji recenzent (znanstveni). V nadaljnem postopku se upoštevata oceni, ki sta si najbližji.
   
 2. Prijave, v katerih je poleg primarne vede navedena še dodatna sekunadrna veda predstvlja interdisciplinarna prijavo. Vsako interdisciplinarno prijavo ocenijo trije recenzenti in sicer dva znanstvena recenzenta (eden za primarno, drugi za sekundarno) ter eden strokovni recenzent. Skupna ocena za posamezno prijavo se šteje kot povprečna ocena treh recenzentov. Prijava, ki doseže višje število točk ima prednost pred prijavo, ki doseže nižje število točk znotraj primarne vede.
   
 3. Pri ocenjevanju bodo recenzentom na razpolago podatki o referencah vodij raziskovalnih skupin in članov raziskovalnih skupin ter podatki o sredstvih raziskovalnih skupin.
   
 4. Po točkovanju Strokovno telo za raziskovalno opremo določi dve kategoriji: A in B. Prijave za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme, ki se pri ocenjevanju uvrstijo kategorijo A, se subvencionirajo. Prijave, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v kategorijo B, se ne subvencionirajo.
   
 5. Prijave za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme Strokovno telo za raziskovalno opremo uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno za vsako vedo posebej. Glede na število in kvaliteto prijav v posameznih vedah Strokovno telo za raziskovalno opremo pred končnim sklepom o listi na osnovi okvirnega razreza po vedah določi dejanski razrez.

Ljubljana, 26.4.2006
Številka: 4302-32/2006/2

Direktor ARRS
dr. Franci Demšar