Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Začasno sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2021

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/2012-ZPOP-1A, 21/2018-ZNOrg in 9/19), 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20), 24. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20), 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20) ter Sklepa o predlogu sklepa o začasnem sofinanciranju materialnih in nematerialnih stroškov infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2021, št. 6315-2/2020-1 z dne 14. 12. 2020 je direktor sprejel Sklep o začasnem sofinanciranju materialnih in nematerialnih stroškov infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2021, št. 6315-2/2020-3 z dne 16. 12. 2020.

 

Priloga: