Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati dodelitve sredstev za sofinanciranje neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2020

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/2012-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 78/20) ter v zvezi s24. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) in sklepa Znanstvenega sveta agencije je v. d. direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o sofinanciranju stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2020.

 

Priloga: