Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Obvestilo o Sklepu o začasnem sofinanciranju materialnih in nematerialnih stroškov ter amortizacije infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2019

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/2012-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi), 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih),  24. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) in sklepa  Znanstvenega sveta agencije je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o začasnem sofinanciranju materialnih in nematerialnih  stroškov infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2019. Sredstva začasnega financiranja se raziskovalnim organizacijam dodelijo za obdobje 1. 1. 2019 - 31. 5. 2019. Po sprejetju odločitve o dodelitvi sredstev za sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov in amortizacije za leto 2019 bo agencija izvedla ustrezen poračun sredstev.

 

Priloga: