Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) in Sklepom o izdaji Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 - 2027, št. 6316-3/2021-11, z dne 20. 4. 2021 objavlja

 

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 - 2027

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

2. Predmet poziva

Predmet poziva je izbor predlogov infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov in poročil o rezultatih infrastrukturnih programov za preteklo obdobje.
 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju: JRO). JRO morajo biti vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija, ter izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom in s predpisi agencije.
 

4. Vrste prijav

4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega infrastrukturnega programa

JRO, ki izvaja infrastrukturni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na javni poziv odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega infrastrukturnega programa (vrsta prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«; v nadaljevanju: »Nadaljevanje obstoječega programa«).

4.2. Delna prijava

V primeru infrastrukturnih programov univerz odda delno prijavo članica, ki izvaja infrastrukturni program kot del infrastrukturnega programa univerze. Univerza, ki izvaja infrastrukturni program, odda krovno prijavo, v kateri so navedene vse organizacijske enote infrastrukturnega programa in vsebina, ki odraža delne prijave članic.
 

5. Pogoji

Prijavitelj na javni poziv mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona;
 • vsaka JRO lahko prijavi samo en infrastrukturni program;
 • prijavitelj za isti namen oziroma aktivnost še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih pozivov oziroma javnih razpisov.
   

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih in v Metodologiji, v poglavju I.

Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 77. členu Pravilnika o postopkih.

Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 77. členu Pravilnika o postopkih. Kriteriji, ki veljajo za JRO, ki oddaja prijavo »Nadaljevanje infrastrukturnega programa«, so:

 • Kakovost izvedene podporne dejavnosti,
 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Kriteriji, ki veljajo v primeru vključitve nove članice univerze v primeru delne prijave, so:

 • Kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost izvedene podporne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa (kazalnik 7.1.);
 • Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.);
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 7.3.);
 • Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 7.4.);
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 7.5.).

Kriterij Kakovost izvedene podporne dejavnosti je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 25 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovosti prijave podporne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.);
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.);
 • Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.);
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.).

Kriterij Kakovosti prijave podporne dejavnosti je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 20 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik:

 • Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.).

Kriterij Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v Metodologiji (poglavje I. Infrastrukturni programi).
 

7. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg za realizacijo tega poziva znaša okvirno 160 FTE letno. Pri financiranju agencija upošteva veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve, ki na dan objave javnega poziva znaša 25.449,00 EUR. Obseg se letno uskladi v skladu z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo za izbrane izvajalce na tem javnem pozivu določil na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.

V okviru izvajanja infrastrukturnih programov se sofinancira tudi izvajanje aktivnosti na ESFRI projektih, na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) za pripravo finančnega načrta agencije. Obseg sredstev za izvajanje ESFRI projektov se na tem javnem pozivu ne dodeljuje. Seznam in obseg sofinanciranja ESFRI projektov za izbrane izvajalce infrastrukturnih programov na tem javnem pozivu bo določilo ministrstvo na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi. V OBRAZCU 2: ARRS-RI-ZP-2021 se v točki 5 podatki o ESFRI projektih na označenih mestih navedejo, vendar ta vsebina ni predmet ocenjevanja tega javnega poziva. JRO, ki v okviru infrastrukturnih programov izvajajo ESFRI projekte, izpolnijo OBRAZEC 4: Priloga ESFRI.
 

8. Izbor prijav infrastrukturnih programov

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo Pravilnik o postopkih, ta javni poziv in Metodologija.

Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih programov, prispelih na javni poziv, Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) imenuje strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infrastrukturnega programa ne more biti član strokovnega telesa.

Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena Pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita oceno posamezne prijave infrastrukturnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno prijave.

Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

V primeru, da je prijavitelj univerza, na kateri se infrastrukturni program izvaja na članicah, se ocenjujejo prijave po posameznih članicah (delne prijave). Vsako delno prijavo ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena Pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne delne prijave. Oceno delne prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno delne prijave. Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene delne ocene recenzentov, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna delna ocena prijave je povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh delnih ocen enaka povprečju vseh treh delnih ocen, ta ocena velja kot skupna delna ocena prijave. Usklajene ocene delnih prijav obravnava strokovno telo, ki določi skupno oceno infrastrukturnega programa univerze. Ocene delne prijave se izrazi v deležu maksimalne možne ocene, ki jo članica lahko doseže. Skupna ocena univerze je povprečje deležev maksimalne ocene članic.

Usklajene ocene, izražene v deležu maksimalne možne ocene na dve decimalni mesti glede na vrsto prijave, obravnava strokovno telo, ki za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih posebej razdeli infrastrukturne programe po kakovosti v tri skupine (A, B, C), pri čemer je program A najvišje kakovosti.

Prag za uvrstitev infrastrukturnih programov po kakovosti v skupine:
 

Dosežena ocena, izražena v deležu maksimalne možne ocene  Uvrstitev infrastrukturnega programa v razred
nad 89,99 % do 100 % A
nad 69,99 % do vključno 89,99 % B
do vključno 69,99 % C


Skupno financiranje JRO glede infrastrukturnega programa se praviloma ne spreminja. Povečanje financiranja infrastrukturnega programa je možno le v primeru zadostnih razpoložljivih proračunskih sredstev javnega poziva, in sicer za infrastrukturne programe, ki se uvrstijo v skupino A in B. Povečanje infrastrukturnega programa se izvede na predlog strokovnega telesa glede na uvrstitev v skupino ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev javnega poziva. Strokovno telo predlaga povečanje financiranja posameznega infrastrukturnega programa iz skupine A in B za 5 %. Nadalje strokovno telo v primeru preostanka razpoložljivih sredstev predlaga povečanje financiranja infrastrukturnih programov iz skupine A za dodatnih 5 %, na način, da skupno povečanje financiranja skupine A ne preseže 10 % glede na predhodno obdobje.

Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenjevanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer so izvzeta sredstva za izvajanje ESFRI projekta.

ZSA obravnava predlog prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev, ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.

Sklep o izboru infrastrukturnih programov JRO sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa.
 

9. Obdobje financiranja

Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja infrastrukturnih programov je 1. 1. 2022. Izbrane infrastrukturne programe bo agencija financirala šest let.
 

10. Prijava na javni poziv

Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena v slovenskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku.

10.1. Prijava »Nadaljevanje obstoječega programa«

V primeru, ko JRO, ki oddaja prijavo »Nadaljevanje infrastrukturnega programa«, je prijava na javni poziv sestavljena iz:

 • Prijave infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 - OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021 in
 • Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2021 - OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi OBRAZEC 4: Priloga ESFRI.

10.2. Delna prijava

Univerza, ki izvaja infrastrukturni program, odda:

 • Krovno prijavno vlogo univerze - OBRAZEC 3: Prijava-Uni.

Članica, ki izvaja infrastrukturni program kot del infrastrukturnega programa univerze, odda v primeru prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«:

 • Prijavo infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 - OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021;
 • Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2021 - OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021.

V primeru, da se v infrastrukturni program univerze vključi nova članica, le-ta odda:

 • Prijavo infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 - OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI.
 

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav ter popolnost prijav

11.1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijavne vloge (Prijava infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2022 –2027 in Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2021), tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V primeru, ko JRO oddaja prijavo »Nadaljevanje obstoječega programa«, se prijava na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda na obrazcih:

 • OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO, številka JRO, ki oddaja prijavo na javni poziv;
 • OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021-Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO, številka JRO, ki oddaja prijavo na javni poziv.

V primeru delne prijave, univerza na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda:

 • Krovno prijavno vlogo univerze - OBRAZEC 3: Prijava-Uni-Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO številka univerze, ki oddaja prijavo na javni poziv.

Članica, ki izvaja infrastrukturni program kot del infrastrukturnega programa univerze, odda na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si:

 • v primeru prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« obrazca:
  • OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO številka članice, ki oddaja prijavo na javni poziv,
  • OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021-Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO številka članice, ki oddaja prijavo na javni poziv;
 • v primeru vključitve nove članice univerze obrazec:
  • OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.JRO.doc, kjer je Št.JRO številka članice, ki oddaja prijavo na javni poziv.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega programa izvaja tudi ESFRI projekt, se na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda tudi obrazec:

 • OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI- NazivESFRI.doc, kjer je NazivESFRI naziv ESFRI projekta JRO, ki oddaja prijavo na javni poziv.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – POZIV ZA INFRASTRUKTURNE PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijavna vloga se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki z vsemi izpolnjenimi obrazci prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 24. 6. 2021, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijavna vloga, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 24. 6. 2021, do 14.00 (upošteva se poštni žig). Prijava v elektronski obliki se šteje za pravočasno, če je oddana do vključno 24. 6. 2021, do 14.00.

11.2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na poziv, ali na kateri poziv se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
 

12. Datum in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma, dne 28. 6. 2021, ob 10.00 na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku dostavljene prijave.
 

13. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/pozivi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri po telefonu (01) 400 5963 vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si). 

 

Številka: 6316-3/2021-13
Datum: 20. 4. 2021
 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Pozivna dokumentacija: