Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Infrastrukturni programi > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Infrastrukturni programi
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: Zakon), na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) ter v skladu z Izhodišči za pripravo Rebalansa 2 Programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017, št. 410-72/2016/86, z dne 17. 11. 2017 in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 4; v nadaljnjem besedilu: Metodologija) objavlja

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2018 - 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet poziva

  Predmet javnega poziva je financiranje novih infrastrukturnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v okvirnem obsegu financiranja infrastrukturnih programov 2 FTE letno.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na poziv

  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki na dan zaključka poziva nimajo infrastrukturnega programa, financiranega s strani agencije. JRO morajo biti vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), ki jo vodi agencija, ter izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom in s predpisi agencije.
   
 4. Pogoji

Prijavitelj na javni poziv mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona;
 • JRO, ki še nima infrastrukturnega programa, lahko prijavi infrastrukturni program le v primeru, da ob prijavi agencija tej JRO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt;
 • vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program;
 • prijavitelj za isti namen oziroma aktivnost še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov oziroma javnih pozivov.
 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v Pravilniku o postopkih in v Metodologiji, v poglavju I.

Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so opredeljeni v 77. členu Pravilnika o postopkih, in sicer se prijava prijavitelja, ki infrastrukturni program še ni izvajala in prijavi nov program, oceni po kriterijih:

 • kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • kakovosti in učinkovitosti izvedbe in upravljanja.

Kazalniki za ocenjevanje prijav so:

 1. za ocenjevanje po kriteriju Kakovost prijave podporne dejavnosti  se uporabljajo naslednji kazalniki:
 • pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.);
 • raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO (kazalnik 9.2.);
 • sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji (kazalnik 9.3.);
 • pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih (kazalnik 9.4.).

Kriterij Kakovost prijave podporne dejavnosti je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 20 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo.

 1. za ocenjevanje po kriteriju Kakovosti in učinkovitosti izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik:
 • infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 6.10.).

Kriterij Kakovosti in učinkovitosti izvedbe in upravljanja je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z Metodologijo. Za uvrstitev v financiranje mora prijava zbrati najmanj 13 točk.

 1. Postopek za izbiro prijav infrastrukturnih programov

  Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo Pravilnik o postopkih, ta javni poziv in Metodologija.

Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane OST, njihove naloge in trajanje mandata. Člani OST imenujejo najmanj dva recenzenta, ki ocenita vsako prispelo prijavo.

Recenzent ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih iz 77. člena Pravilnika o postopkih. Recenzent k številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave infrastrukturnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa pomeni skupno oceno prijave.

Če agencija v postavljenem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, strokovno telo določi dodatnega recenzenta. Skupna ocena prijave je povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo) za vsako obliko podpore raziskovalne dejavnosti iz sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih posebej razdeli infrastrukturne programe po kakovosti v tri skupine (A, B, C), pri čemer je program A najvišje kakovosti.

Rezultat obravnave na strokovnem telesu je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih.

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) obravnava predlog prednostnega seznama prijav, ki ga je pripravilo strokovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.

Sklep o izboru infrastrukturnih programov JRO sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja infrastrukturnega programa.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg za realizacijo tega poziva znaša okvirno 2 FTE letno, oziroma okvirno 44.336,00 EUR letno.

Poziv bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo za izbrane izvajalce na tem javnem pozivu določil na letni ravni v skladu z veljavnimi predpisi.

 1. Obdobje financiranja

Predvideni začetek financiranja za infrastrukturne programe je od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2020.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena v slovenskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku. Prijavni obrazec se izpolni na spletnem portalu agencije eObrazci. Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO pri agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v JRO, zastopniki JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga infrastrukturnega programa šteje za poslovno skrivnost.

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se izpolni na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja infrastrukturnega programa). Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 5. 1. 2018, do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

Če prijavitelj in/ali vodja infrastrukturnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni poziv izpolni in odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe JRO in vodje infrastrukturnega programa ter žigom JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Papirno prijavo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA INFRASTRUKTURNE PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-RI-IP-JP/2017/…) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če:

 • je v elektronski obliki izpolnjena na spletni portal agencije eObrazci do 5. 1. 2018, do 14. ure in
 • v papirni obliki prispe v glavno pisarno agencije do 5. 1. 2018,  do 14. ure oziroma je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 1. 2018, do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv.

 

 1. Pozivna dokumentacija

Prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih. Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RI-IP-JP-Prijava/2017: Prijavna vloga;
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A);
 • Izhodišča za pripravo Rebalansa 2 Programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017, št. 410-72/2016/86, z dne 17. 11. 2017;
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16);
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo, št. 4), št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program. 

 1. Datum in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 8. 1. 2018, ob 10. uri, na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963 vsak delavnik, od 9. do 12. ure ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si

 

Številka: 6316-22/2017-1
Datum: 8. 12. 2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Pozivna dokumentacija:

Stran ureja: Špresa Neziri Datum: 08.12.2017