Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-11/2009-3 z dne 2.10.2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 27. dopisni seji dne 8.10.2009 sprejel

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
 

1. člen

V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09) se v 5. členu v prvem odstavku v 1. točki:

  • podtočka A spremeni tako, da se glasi:

" A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded, s faktorjem vpliva

  • v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
  nad 100 točk
  • v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
  80-100 točk
  • v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
  60-80 točk
  • v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
  40-60 točk

Vrednost točk v intervalu se v 2., 3. in 4. četrtini revij računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 20 točk po formuli 20 * (IF - IFmin)/(IFmax - IFmin), kjer je IF faktor vpliva, IFmin in IFmax pa sta spodnja in zgornja vrednost faktorjev vpliva znotraj četrtine revij ustrezne vsebinske kategorije. V četrti četrtini revij je IFmin= 0.

V prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije se vrednost točk računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 70 točk po formuli 70 * (IF - IFmin)/(IFmax - IFmin). Za prispevke na področju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IFmax-IFmin > 3x (povprečna vrednost IF področja), namesto te formule, k vrednosti točk za spodnjo mejo tega intervala, prištejemo vrednost izraza 80*LN (IF/IFmin). ".

  • v podtočki B.2 se število "50" nadomesti s številom "40".

V 2. točki se v prvi alineji podtočke C besedilo "in kot prijava na razpis" nadomesti z besedilom "in se vrednotenje izvaja za humanistiko".

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.

dr. Peter Venturini
Predsednik Upravnega odbora ARRS

Št.: 007-30/2009-1 Ljubljana, dne 8.10.2009
EVA 2009-1647-0010