Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-1/2007/19 z dne 30.03.2007 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. dopisni seji dne 6.4.2007 sprejel

Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti

1. člen

V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 106/06) se v 5. členu v točki 1.A. doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Za naravoslovje, medicino in biotehniko je razpon točk v prvi četrtini ustrezne vsebinske kategorije 80 – 150 točk. Vrednost točk v intervalu se računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk za spodnji del intervala prišteje do največ 70 točk po formuli 70 * (IF - IFmin)/(IFmax - IFmin).".

2. člen

V 10. členu se besedilo prve in druge alinee 2. točke spremeni tako, da se glasi:

  • " povezavo znanja s slovenskim prostorom in za slovensko znanstveno terminologijo. Potrebni sta vsaj dve objavi oziroma prevoda (soobjav) članov programske skupine strokovnega prispevka v slovenskem jeziku v dveh letih (Cobiss tip 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06);
  • popularizacijo znanstvenega področja v okviru članov programske skupine. Potrebni sta vsaj dve objavi oziroma prevoda (soobjav) povezanih s popularizacijo znanosti v dveh letih (Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12).".

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-10/2007-1
Ljubljana, dne 6.4.2007 EVA 2007-1647-0002

prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora