Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. seji dne 2. 2. 2015 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja za razpise

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 2014 se poglavje C. Mentorji mladim raziskovalcem spremeni tako, da se glasi:


»C. Mentorji mladim raziskovalcem


I. Splošno

Postopek dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom poteka v treh fazah. V prvi fazi strokovna služba izračuna povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje in okvirno število mentorskih mest na programsko skupino v celotnem obdobju financiranja. Izračun se opravi po enačbi, navedeni v nadaljevanju metodologije. Rezultati izračunov (povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalni program in na področje ter okvirno število mentorskih mest na raziskovalni program v obdobju financiranja) niso cela števila, zato v drugi fazi strokovno telo na podlagi izračunov določi število mentorskih mest po raziskovalnih področjih za obravnavano leto, število mentorskih mest na programsko skupino v obravnavanem letu in okvirno število mentorskih mest po raziskovalnih programih za celotno obdobje financiranja. V tretji fazi raziskovalne organizacije skupaj z vodji programov izberejo kandidate za mentorje, skladno z določenim letnim številom mest na programsko skupino ter ob upoštevanju metodologije in 94.b člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list, RS št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14).

Kandidat za mentorja mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega in aplikativnega projekta skladno s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št 41/09 in 72/11) ter poglavjem A. te metodologije, razen pogoja, da mora vodja aplikativnega projekta imeti oceno A3 več kot 0,1.

Raziskovalni program se razvrsti na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi raziskovalnega progama kot primarno raziskovalno področje.

II. Parametri za določitev števila mentorskih mest

Število mentorskih mest se določi na podlagi: ocene kakovosti raziskovalnega programa, velikosti programa in tipa raziskovalne organizacije, v kateri se izvaja raziskovalni program.

Ocena kakovosti raziskovalnega programa
Kakovost raziskovalnega programa je določena z obdobjem financiranja raziskovalnega programa in je izražena s faktorjem fL:
 

Kakovost programa Obdobje financiranja Faktor povezan
s številom let
raz. programa-fL
vrhunski program 6-letno financiranje 1,2
zelo kakovosten program 5-letno financiranje 1,0
kakovosten program 4-letno financiranje 0,8
manj kakovosten program 3-letno financiranje 0,6


Velikost programa
Velikost programa je določena z letnim obsegom sredstev raziskovalnega programa v FTE (Spr ).

Tip raziskovalne organizacije
Raziskovalne organizacije, ki imajo statusno obliko zavoda in izvajajo raziskovalne programe, se po tipu delijo na:

  • visokošolske zavode (univerze, samostojni visokošolski zavodi) in klinike ter
  • ostale institucije.

Pri tipu raziskovalne organizacije se upošteva le matična raziskovalna organizacija raziskovalnega programa.

Vrednost faktorja povezanega s tipom raziskovalne organizacije odraža razlike v velikosti raziskovalnih programov med inštituti ter visokim šolstvom in klinikami. Ker so te razlike med vedami različne, je faktor določen po vedah.

Vrednost faktorja fI, povezanega s tipom raziskovalne organizacije, se upošteva pri izračunu števila mentorskih mest na raziskovalne programe, ki jih izvajajo visokošolski zavodi in klinike. Vrednost faktorja fI po vedah:

Veda Faktor
inštitucije - fI
Naravoslovje 2,5
Tehnika 1,9
Medicina 1
Biotehnika 1
Družboslovje 2,3
Humanistika 2,5

III. Izračun števila mentorskih mest

Povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino se izračuna po naslednji enačbi:Nv - število mentorskih mest na vedi
fL - faktor, povezan z obdobjem financiranja raziskovalnega programa
fI - faktor, ki je povezan s tipom institucije
Spr - letni obseg sredstev raziskovalnega programa v FTE.
Vsota v imenovalcu ulomka je narejena po vseh programih na vedi.

Število mentorskih mest na programsko skupino v celotnem obdobju financiranja, Npr, se izračuna po naslednji enačbi:
NL,pr - število let financiranja programske skupine. Če se je raziskovalni program pričel izvajati pred letom 2015, se v enačbi upošteva število let financiranja od leta 2015 dalje.
Npr - število mest programske skupine v celotnem obdobju financiranja

Okvirno število mest po raziskovalnih področjih znotraj vede je vsota letnega povprečnega števila mest po programih na posameznem področju.


IV. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za obravnavano leto

Strokovno telo določi število mentorskih mest na raziskovalno področje na podlagi vsote izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest za posamezno programsko skupino na raziskovalnih področjih.

Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah poteka po raziskovalnih področjih, na podlagi določenega števila mentorskih mest na raziskovalno področje in izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino, zaokroženega na eno decimalko. V primeru enakega izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino, strokovno telo mentorsko mesto dodeli programski skupini z daljšim obdobjem financiranja. Če sta obdobji financiranja enaki, strokovno telo upošteva skupno oceno, ki jo je določilo strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov.

Strokovno telo pri določitvi mentorskih mest upošteva tudi zaokroževanja na raziskovalnih področjih in odločitve o dodelitvi mentorskih mest na programskih skupinah v preteklih letih od leta 2015 dalje.


V. Določitev okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa

Strokovno telo določi tudi okvirno število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa.

Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za celotno obdobje financiranja raziskovalnega programa se lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni skladno z razpisanim številom mentorskih mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in dolžine financiranja raziskovalnih programov.«

2.


Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.


Št. 6319-2/2013-17
Ljubljana, dne 2. 2. 2015


Prof. dr. Vito Turk,
predsednik Znanstvenega sveta

Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise je na spletni strani ARRS objavljena dne 11. 2. 2015.