Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 13. seji dne 21. 7. 2014 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 2014, št. 6319-2/2013-17 z dne 2. 2. 2015 in št. 6319-2/2013-18 z dne 30. 3. 2015 se v podpoglavju »IV. Prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji«, poglavja »G. Mednarodno znanstveno sodelovanje«, doda nova točka D), ki se glasi:

»D) OTKA

Če je prijava znanstvenoraziskovalnega projekta, pri katerem sodeluje slovenski raziskovalec, na razpisu Madžarske znanstvene raziskovalne fundacije (OTKA) predlagana v sofinanciranje, lahko agencija prevzame sofinanciranje slovenskega dela v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme direktor skladno z razpoložljivimi sredstvi v finančnem načrtu agencije.

Največji možni letni obseg financiranja je 100.000 EUR v trajanju največ treh let (skupaj največ 300.000 EUR) oz. 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B v trajanju največ dveh let za podoktorski projekt. Letni in celotni znesek sofinanciranja madžarskega dela projekta s strani OTKA mora presegati znesek slovenskega dela.«.

2.

Ta sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-19
Ljubljana, 30. 3. 2015

Prof. dr. Vito Turk,
predsednik Znanstvenega sveta agencije