Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 31.1.2006 sprejel

Spremembo Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V prvem odstavku 7. členu Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (sprejet 22.07.2004) se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:

"Žig je okrogle oblike, obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje v sredini žiga grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu zgoraj vsebuje naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu pa naziv "Nosilec javnega pooblastila", v zunanjem krogu spodnje strani žiga je izpisano "Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga."

Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi:

"Agencija lahko uporablja pomanjšan žig okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen z enim krogom in vsebuje v sredini grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu naziv "Republika Slovenija" pod njim v notranjem krogu naziv "Nosilec javnega pooblastila", na zunanjem krogu spodnje strani žiga skrajšano ime agencije "ARRS Ljubljana", nad sedežem pa številka žiga.

2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 0142-56/2005/4
Ljubljana, 24. januar 2006

 

Predsednik upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. Niko Toš